Renuncia de responsabilidade

Este é un blogue de promoción e difusión da lingua e cultura galegas en Madrid, e, en xeral, das actividades relacionadas con Galicia en Madrid; ten unha finalidade didáctica e divulgativa.
Os vídeos, imaxes e documentos sonoros, escritos ou gráficos, que nel aparecen, inclúense con este único obxectivo, sendo o seu contido responsabilidade exclusiva dos autores. Non obstante, se algún de ditos vídeos, imaxes ou documentos estivese suxeito a dereitos de autor, o titular dos mesmos poderá solicitar en calquera momento a súa retirada, mediante unha simple petición por correo electrónico ao enderezo:

galegoenmadrid@gmail.com